đây là 1 bà tập thuộc cuốn cấu trúc dữ liệu và giải thuật.nằm trong chương cài đặt stack bởi danh sách liên kết.
procedure pop(var s:stack;item;var ok:boolean);
var p:^cell;
begin
if s=nill then ok:=felse
else begin
p:=s
x:=s^.infor;
s:=s^.next;
dispose(p);
end;
end;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mội người phân tích bài toán và giải thích giúp tôi về dòng........dispose(p);
mong các chuyên gia giúp đỡ.cảm ơn rất nhiều.