có bạn nào có giáo trình môn C không chia sẻ cho các bạn trong diễn đàn với