Tuần 4 có buổi thuyết trình khảo sát khách hàng mà mình chả biết làm slide như thế nào !

vậy anh nào qua môn này rồi cho mình mượn slide để định hướng đc ko?