ặc , sao toàn đình làng thế, hix, căng mắt ra đọc, nếu đã là văn hóa thì bạn nên tìm mấy cái về phong tục, quà bánh, quần áo gì đó, nghe hấp dẫn hơn.