Tui có đề nghị bốc thăm hay đấu giá gì thì cũng làm ở trường mới luôn đi.
Mọi người đều học ở trường mới mà.