anh em ninh bình vào báo danh theo mẫu
tên: ABCXYZ
tuổi: 123456
sinh viên khóa: 123456
lớp: .......
số điện thoại: 123456789
ảnh đính kèm: