Yên tâm ng` đông đất cũng đẻ ra rộng thêm thôi.hehe