BT NMKT HK2 nhóm 2
Qs= 5P+100
Qd= 180-b
a) Tìm trạng thái cân = của thị trường này
b) Giả sử chính phụ đặt giá P=20, thị trường xảy ra tình trạng j?
c) Vẽ hình minh họa cho a và b