cho dân xây dựng đú với
Đây là mấy bức mình vào Quảng Bình
Có ai ở Quảng Binhg không?0